Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fietsspecialist Paul van Hal

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben ontvangen. Fietsspecialist Paul van Hal wordt geacht de mountainbike / (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
Als de huurder de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. De huurder is daar zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel aan de veiligheid, dient de huurder dit direct te melden bij de verhurende partij. Het gebruik van de(elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) is voor eigen risico van de huurder. Fietsspecialist Paul van Hal is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en), tenzij er sprake is van grove nalatigheid door fietsspecialist Paul van Hal.

Artikel 3
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan fietsspecialist Paul van Hal worden voldaan.

Artikel 4
Ten alle tijde is Fietsspecialist Paul van Hal: gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborg te verrekenen, onverminderd het recht van Fietsspecialist Paul van Hal op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Fietsspecialist Paul van Hal is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en), daar deze door Fietsspecialist Paul van Hal niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een elektrische fiets is vastgesteld op € 2.000,- per elektrische fiets. De dagwaarde van een reguliere fiets/mountainbike is vastgesteld op € 750,- per fiets. De dagwaarde van een elektrische mountainbike is vastgesteld op € 4750,- per fiets.

Artikel 7
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8
De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en), indien dit materiële gebrek aan Fietsspecialist Paul van Hal kan worden toegerekend.

Artikel 9
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 11
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Het is verboden zich met de mountainbike buiten de aangegeven mountainbikeroutes te begeven.
d) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 12
Schade, verlies en diefstal: De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en) / sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Artikel 13
Borg: Wij rekenen € 50,- borg per elektrische fiets / mountainbike, € 25,- borg voor een kinderfiets en € 100,- euro borg voor een elektrische mountainbike.

Gelieve de borg vooraf op de website te betalen of contant mee te nemen.

Artikel 14
Huurperiode: (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) worden per kalenderdag verhuurt. Dit betekent dat u de (elektrische) mountainbike(s) / (elektrische) fiets(en) op dezelfde dag retour dient te brengen. Een dagdeel is 3,5 uur (9.00 – 12.30 uur of van 13.00 -16.30 uur).

Artikel 15
Overschrijding huurperiode: Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, brengt Fietsspecialist Paul van Hal per (elektrische) mountainbike / (elektrische) fiets, minimaal 1 dag huur extra in rekening.